Władza rodzicielska – czym jest i komu przysługuje?

Władza rodzicielska (prawa rodzicielskie), to w zasadzie ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka. W jej ramach zawiera się choćby wychowanie dziecka, piecza nad dzieckiem, zarząd nad jego majątkiem, reprezentowanie dziecka.
Władza rodzicielska według przepisów dotyczy dziecka poniżej 18 roku życia (począwszy od urodzenia), ale w wyjątkowych przypadkach może zakończyć się wcześniej np. gdy małoletni zawrze związek małżeński przed osiągnięciem pełnoletności.
Wracając do zakresu znaczenia pojęcia władzy rodzicielskiej i praw oraz obowiązków z tego wynikających wskazuję, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy niejako pośrednio wyjaśnia tą kwestię wskazując, iż jest to prawo i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, a także troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. I co bardzo ważne, osobom którym przysługuje władza rodzicielska nie wolno stosować kar cielesnych wobec małoletniego.. Upraszczając władza rodzicielska ma na celu zapewnienie dziecku przez rodziców prawidłowych warunków rozwoju, właściwego środowisko w którym przebywa, zabezpieczenie materialne, zapewnienie kształcenia, troskę o zdrowie, miejsce pobytu, wybór imienia dziecka itp.
W zakresie władzy rodzicielskiej mówimy o pewnych uprawnieniach rodziców, czyli o kompetencjach w zakresie decyzyjności dotyczącej dziecka. W ramach powyżej przytoczonego zakresu władzy rodzicielskiej rodzice zawierają umowy dotyczące dziecka np. ze szkołą, przedszkolem, podpisują zgodę na zabiegi medyczne, zapisują na zajęcia dodatkowe, zakładają lokaty, podejmują inwestycje, reprezentują dziecko przy czynnościach prawnych.
Jeżeli chodzi o podmioty, którym przysługuje władza rodzicielska, to najogólniej uznać trzeba, że są to rodzice. Ale oczywiście zdarzają się i osoby nie będące rodzicami, które posiadają władzę rodzicielską, jak choćby w przypadku przysposobienia. Zgodnie z art. 121 § 1 krio ”Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi”.
Oczywiście władza rodzicielska nie zawsze będzie przysługiwała rodzicowi, np. w sytuacji, gdy ojcostwo nie zostało ustalone. Dopiero przy ustaleniu ojcostwa władza będzie przysługiwała ojcu. Wcześniej nie będzie on miał władzy rodzicielskiej nad małoletnim, nawet jeżeli faktycznie wiadomym jest, że jest ojcem dziecka. Również rodzic, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej nie będzie miał władzy rodzicielskiej (np. z powodu ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

blog informacji prawnych